Общи условия

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията, които възникват между „АКАДЕМИЯ ЗА ГРИМ” ЕООД, наричан за краткост „Доставчик“, и лицата, използващи уеб сайта, находящ се на интернет адрес: www.themakeupacademy.bg, наричани за краткост “Потребител“.

„АКАДЕМИЯ ЗА ГРИМ” ЕООД, е търговско дружество регистрирано и действащо под законите на Република България, с ЕИК 204616568, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „6-ти септември“ № 20-б, ет. 2, ап. 6, e-mail: office@themakeupacademy.bg, телефон за контакт: +359 899 976572, което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия. „АКАДЕМИЯ ЗА ГРИМ” ЕООД администрира страницата www.themakeupacademy.bg, намиращ се на домейн www.themakeupacademy.bg

„АКАДЕМИЯ ЗА ГРИМ” ЕООД си запазва правото да извършва промени в Общите правила по всяко време, като своевременно публикува съобщение за тези промени на интернет адрес: www.themakeupacademy.bg

С натискането на всеки един линк, бутон, обект, разположени на страниците на интернет адрес: www.themakeupacademy.bg, потребителите се съгласяват и изцяло приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия.

Потребителят следва да прочете внимателно настоящите Общи условия преди да пристъпи към ползване на уеб сайта на Доставчика. Всяко използване на Сайтa на Доставчика означава, че Потребителят се запознал внимателно с Общите условия за използването му и се е съгласил да ги спазва безусловно.

I. ДЕФИНИЦИИ

При тълкуването и прилагане на Общите условия за ползване на сайта www.themakeupacademy.bg, използваните в него термини и изрази ще имат следното значение:

1.1.   „Договор“ –сключен от разстояние договор между Доставчика и Клиент за изпълнение на дадена услуга през сайта, неразделна част от които са настоящите Общи условия.

1.2.„Доставчик“ – „АКАДЕМИЯ ЗА ГРИМ” ЕООД;

1.3.  „Клиент“ – всяко физическо лице или юридическо лице, или друго правно образувание, което като регистриран потребител на сайта получава достъп до съдържанието му и което е заявило създаването и използването на Профил.

1.4. „Сайт“ – домейнът на https://themakeupacademy.bg;

1.5.   „Потребител“ – всяко лице, който е заредило в своя браузър онлайн страницата www.themakeupacademy.bg, или е записан в който и да е от обучителните курсове на „АКАДЕМИЯ ЗА ГРИМ” ЕООД

1.6.  „Профил на Клиент“ – раздел от сайта, формиран от имейл адрес, парола и телефонен номер на Клиент, който позволява на Клиента да достъпи платеното от него съдържание на сайта. Клиентът носи отговорност и задължения цялата информация, въведена от него в Профила да е актуална и вярна.

1.7.  „Услуги“ – всички действия, осъществявани от „АКАДЕМИЯ ЗА ГРИМ” ЕООД по повод обученията, провеждани от нас.

1.8.  „Такса за курса“ – таксата за обучението, в т.ч. такса за регистрация/записване и цената на учебните материали.

1.9.  „Търговски съобщения” – рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия; съобщенията могат да бъдат изпращани периодично до Потребител по електронен път чрез електронна поща, без да ангажират или обуславят отговорността на Доставчика относно съдържащата се в тях информация.

II. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

2.1.  При използване на Сайта Потребителят се задължава да спазва Общите условия и приложимото законодателство на Република България и Европейския съюз.

2.2. Настоящите Общи условия са задължителни за всички потребители на Сайта.

2.3. Общите условия, продуктите, услугите и цените, посочени в Сайта, могат да бъдат променени едностранно от Доставчика по всяко време. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители, като Доставчикът не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия и информация.        

2.4. При извършване на промени в Общите условия, Доставчикът се задължава да уведоми Потребителите като публикува на видно място в Сайта съобщение за изменението на Общите условия.

2.5. Когато Потребител не е съгласен с измененията в общите условия, той може да преустанови ползването на Сайта.

2.6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.

III. УСЛУГИ. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ. ТАКСА

3.1. Услугите, предоставяни от Доставчика чрез сайта включват: провеждане на онлайн обучения, семинари, тренинги и консултации, осигуряване на достъп до допълнителни информационни и образователни материали.

3.2. Част от ресурсите в сайта са достъпни до всички потребители, но за достъп до част от услугите и по-конкретно – обученията, потребителят следва да се регистрира.

3.3. Регистрацията в сайта става по повод конкретно събитие – обучение или друго събитие, за което потребителя изпраща до доставчика заявление за поръчка или чрез попълване на формуляр за регистрация. С попълване и изпращане на заявката/формуляра Потребителят заявява изрично си желание да участва в провеждането на съответното обучение или събитие, както и че се е запознал с условията за провеждането му и е съгласен с тях. С тези си действия Потребителят прави правно обвързващо заявление за сключване на договор между него и Доставчика, съгласно условията по настоящите Общи условия във връзка с предоставяне на услугата.

3.4. С попълване на заявката/формуляра за регистрация потребителят се съгласява да предостави на Доставчика актуална и вярна информация, като се задължава да я актуализира при настъпила промяна. В случай, че Доставчикът счете подадената информация за невярна, неточна или непълна, Доставчикът си запазва правото да прекрати процедурата по регистрация.

3.5. След получаване на надлежно попълнена заявка за поръчка/формуляр, Доставчикът изпраща потвърждение и данни за заплащане на курса.

3.6. При направена заявка за поръчка и след направеното плащане, потвърдено от Доставчика, потребителят автоматично получава профил в сайта /с посочени от него електронна поща и парола/ и достъп до съдържанието, за което е заплатил. Потребител, който предварително е направил своя профил посредством формуляр за регистрация, получава достъп до изрично заявено от него съдържание след направено плащене. Това е и момент, от който възниква взаимния ангажимент на страните по повод заявената услуга, а именно: за Доставчикът това е задължението да я предостави, а за клиента това са следните задължения – с цел постигане на целите резултати, да спазва настоящите правила и конкретните указания на обучителите и другите експерти; да участва активно в обучението, като носи отговорност за постигнатите собствени резултати; да запази като конфиденциална получената информация, да не я записва и разпространява; да се въздържа от действия, които могат да попречат на Доверителя да предостави Услугата; да не възпрепятства по какъвто и да е начин обучителния процес или възможността останалите участници да извлекат максимални ползи от обучението, в т.ч. да не възпрепятства собствения си обучителен процес.

3.7. Таксата за всеки обучителен курс в посочена в неговото описание на сайта. В случай, че за конкретно обучение не е посочена изрична такса, информация за нея се получава след запитване до Доставчика. В последния случай заплащане на таксата се извършва след изрично потвърждаване на поет ангажимент от страна на Доставчика и клиента.

3.8. Предвид факта, че със заплащане на таксата Клиентът посредством своя профил незабавно получава достъп до платеното от него съдържание на сайта на Доставчика /услуга, при която услугата е предоставена напълно, когато договорът предвижда задължение за потребителя да плати, и изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие и потвърждение на потребителя, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца; предоставяне на цифрово съдържание, което не се предоставя на материален носител, когато изпълнението е започнало и договорът задължава потребителя да плати, в случаите, когато: а) потребителят е дал изричното си предварително съгласие за започване изпълнението по време на срока за отказ; б) потребителят е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ;в) търговецът е предоставил потвърждение съгласно чл. 48, ал. 2 или чл. 49, ал. 8 от Закона за защита на потребителите/, заплатената от Клиента сума не подлежи на възстановяване в случай на последващ отказ от негова страна от обучението, независимо от основанията за това.

3.9. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява с изтичане на срока на договора; с прекратяване на регистрацията/изтриване на профила на Ползвателя за ползване на Услугата; при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора; по взаимно съгласие на страните в писмен вид; при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълни задълженията си; при прекратяване на дейността на Доставчика. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството на Република България и общоприетите нравствени норми.

  1. IV. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

4.1. При използване на Сайта Потребителят има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на Доставчика или на съответно указани лица, дори това изрично да не е упоменато. Потребителят има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Сайта – търговски марки, лога, мултимедийно съдържание на Сайта или описания на Стоки или Услуги, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от него или е получил изричното съгласие на съответните правоносители. Независимо от горното Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Доставчикът, свързано с него лице или друг потребител.

4.2.    Доставчикът притежава и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

4.3. Всякакво Съдържание до което Потребител има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.

4.4. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на Сайта на Доставчика, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на Доставчика или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Доставчика, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. 

4.5. Нерегламентираното използване на обекти на интелектуалната собственост представлява закононарушение, от което следват гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

4.6.    Потребителят има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писмено съгласие на Доставчика и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването ѝ, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Доставчика и Потребителя и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Доставчика.

  1. V. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

5.1. Доставчикът полага грижи за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на Сайта, но доколкото предоставянето е безплатно и няма задължение и не гарантира, че ползването на Сайта ще удовлетворят изискванията на Потребителя, нито че ще бъде непрекъснато, навременно или сигурно. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на Сайта ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Доставчикът не отговоря за евентуално причинени вреди на Потребител и трети лица при ползване на Сайта.

5.2. Доставчикът не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Потребителя чрез публикуване на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му на Сайта или генериран при регистрацията му. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на Доставчика, то той не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

5.3. Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън неговия контрола, при проблеми, дължащи се на оборудването на Потребителя, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на Сайта.

5.4. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на Потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

5.5. Страните приемат, че Доставчикът не носи отговорност за непредоставянето на Услуги през Сайта или предоставянето им с влошено качество вследствие на извършвани тестове от страна на Доставчика с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги.

5.6. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката със Сайта, които могат да възникнат независимо от положената от страна на Доставчика грижа. Потребителят декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от Доставчика за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

5.7. Услугите на Сайта са предназначени за ползване от пълнолетни лица, които самостоятелно са взели решение са ползват услугите на сайта, а в случай, че услугите са използвани от непълнолетни деца, то това следва да става само след изричното съгласие на техните родители. Информацията, съдържаща се в сайта и в предоставяни на Клиентите материали, е само и единствено с образователна цел. В случай, че впоследствие Клиент желае да прилага на практика наученото в курсовете, той поема пълна отговорност за действията си, като има предвид, че резултатът зависи единствено от усилията и уменията на човека, който прилага идеите и техниките в курсовете.

  1. VI. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

6.1. С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява, че Доставчикът и неговите служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация попълнена/подадена при попълване контактната форма в Сайта.

6.2. Доставчикът е администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява, че Доставчикът може да обработва предоставените лични данни, за целите, посочени в Политиката за поверителност на Доставчика, както и за следните цели: техническо управление на Сайта и неговите бази данни; установяване на контакт с Потребителя и всякакви други дейности, свързани с изпълнението на задълженията на Доставчика към Потребителя; измерване на ефективността на услугите на Доставчика; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; а след предварително съгласие на Потребителя – изпращане на рекламни предложения и материали, информация за продукти на Доставчика и друга подобна информация по поща, телефон и/или e-mail; директен маркетинг; всякакви други търговски съобщения. С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява, че във връзка с обработването на личните му данни за посочените цели, Доставчикът може да предоставя тези данни и на трети лица, с които Доставчикът си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с дейността си.

6.3. Във всеки един момент Потребителят може да възрази срещу използването на личните му данни, разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за посочените в т. 6.2. цели. Потребителят право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Доставчика на контактите посочени в края на Общите условия. Потребителят е длъжен да уведоми Доставчика на посочените контакти в случай на неоторизирано ползване на негови лични данни от трети лица, както и за други възможни проблеми.

6.4. Доставчикът има право, но не и задължение, да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на Потребителя бисквитки (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

7.1. В случай на възникнали спорове от или във връзка с Общи условия страните се задължават да положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси. В случай че страните не успеят да се постигнат споразумение, спорът следва да бъде отнесен за решаване от компетентния български съд.

7.2. За уреждане на спорове Потребителите могат да се обърнат към някоя от Общите Помирителни комисии към Комисията за защита на потребителите. На интернет страницата на Комисията за защита на потребителите Потребителите могат да намерят данни и адреса на интернет страницата на съответната Помирителна комисия, определена на регионален признак, така че всеки потребител да има лесен достъп до тях.

7.3. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското материално право.

7.4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА. КОНТАКТИ

7.4.1. Търговско наименование на Доставчика: „АКАДЕМИЯ ЗА ГРИМ” ЕООД;

7.4.2. Единен идентификационен код: 204616568;

7.4.3. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „6-ти септември“ № 20-б, ет. 2, ап. 6;

7.4.4. Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „6-ти септември“ № 20-б, ет. 2, ап. 6;

7.4.5. ДДС номер: BG 204616568;

7.4.6. Телефона за контакт: +359 899 976572;

7.4.7. Електронна поща: office@themakeupacademy.bg;

Всички въпроси и запитвания от страна на Потребителя, последният може да отправя онлайн чрез посочения e-mail или по телефон, в рамките на работното време на Доставчика: от 09:00 до 17:00 часа, от понеделник до Петък.

Настоящите Общи условия са в сила от 01.02.2024. Общите условия са последно актуализирани на 91.04.2024 г

Количка

Книга Помощник на гримьора е вече налична!

Впиши се

Още нямате акаунт?

Този уебсайт използва бисквитки. Продължавайки напред, Вие се съгласявате с това.
Магазин
Списък с желания
0 елементи Количка
Моята сметка