„АКАДЕМИЯ ЗА ГРИМ” ЕООД (наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Дружеството“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата политика за поверителност има цел да ви информира за всички аспекти на обработката на личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

 1. ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни.  „АКАДЕМИЯ ЗА ГРИМ” ЕООД не обработва такава информация за Вас.

2 ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

3 КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

– При изпращане на запитване към нас, или регистрация на обучение- имената Ви; електронния Ви адрес;

– Детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането – електронен адрес, телефон, адрес за фактура,;
– За издаване на фактура и обработването й – имената Ви или данните на Юридическото лице, за което искате фактура, адрес за фактура, данни за покупката- за целите на вашето обучение и сертифициране при завършен курс: имена, ЕГН, адрес, данни за завършеното обучение

4 ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

(1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на функционирането на платформата  www.themakeupacademy.bg, включително за следните цели:

 • регистрация и сертифициране на обучаващи се при нас курсисти;
 • счетоводни цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • статистически цели за подобряване на платформата;
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за подобряване и индивидуализиране на услугата, чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за подновяване, събития и други продукти и услуги, които могат да са интерес за Вас;

(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

5. ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИ

За данните, необходими за обслужването на всяка от посочените по-горе цели на обработка и в рамките на компетентностите на всеки получател, получателите на данните на регистрирания клиент-потребител са или могат да бъдат:
– Компетентните служители на „АКАДЕМИЯ ЗА ГРИМ” ЕООД

 • Данъчните власти и банкови органи в случай на одит;
 • Фирмата, която предоставя CRM услуги и обработва данните на регистрираните потребители-клиенти като обработваща данни от името на „АКАДЕМИЯ ЗА ГРИМ” ЕООД, съгласно нашите инструкции и указания.
 • Външни сътрудници, които предоставят интернет услуги, съхранение и управление на поръчки, куриерски услуги, или групова доставка на продукти, услуги по установяване на продукти и анализ на данни от покупки, на които се предават, при строги ограничения и процедури, необходимите данни за изпълнението на техните задължения. Тези фирми използват предоставените им данни съгласно условията за ползване и само съобразно указанията на „АКАДЕМИЯ ЗА ГРИМ” ЕООД

6 ВАШИТЕ ПРАВА КАТО СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ

(1) Всеки регистриран потребител/курсист, като субект на данните, може по всяко време да упражни правата си, предвидени в Общия регламент за защитата на данните 679/2016 и националното законодателство, и по-специално:

 1. i) правото на информация и достъп до данните, обработвани от „АКАДЕМИЯ ЗА ГРИМ” ЕООД

ii)правото на ограничаване на обработването на данните му;

iii) правото на корекция, или изтриване на част или на всички (право на забрава) лични данни;
iv) правото на възражение, т.е. да се противопостави на обработването на личните му данни и;
v) правото на преносимост на данните му;

(2) Упражняването на горепосочените права може да стане:
– с подаване на молба на електронен адрес office@themakeupacademy.bg

За правото на преносимост на лични данни, дружеството дава възможност на регистрираните потребители/курсисти да получат личните им данни и/или да ги предадат на друг администратор, като подадат писмено искане на електронен адрес.

Всеки регистриран потребител-клиент е уведомен, че има право да оттегли съгласието си за обработка на данните му в www.themakeupacademy.bg, чрез изпращане на съобщение чрез формата за контакт на сайта ни:  www.themakeupacademy.bg или на електронен адрес  office@themakeupacademy.b

В случай на упражняване на някое от горепосочените права на регистрирания потребител-клиент, „АКАДЕМИЯ ЗА ГРИМ” ЕООД, ще предприемем всички възможни мерки за удовлетворяване на искането в рамките на 1 /една/ седмица от подаването му. В този случай регистрираният потребител-клиент се уведомява, че необходимият минимум от личните му данни ще бъде запазен, за да се защитят законните интереси на фирмата.

7 СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.